Spis treści:

1.NEUROLOGIA

 • Prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju
  • 1. miesiąc życia
  • 2. miesiąc życia
  • 3. miesiąc życia
  • 4. i 5. miesiąc życia
  • 6. miesiąc życia
  • 7. miesiąc życia
  • 8.–9. miesiąc życia
  • 10.–12. miesiąc życia
  • 18. miesiąc życia
  • Kamienie milowe w rozwoju psychoruchowym dziecka 0–12 r.ż. Wspomaganie rozwoju według koncepcji NDT Bobat
 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Choroby nerwowo-mięśniowe
  • Nabyte uszkodzenie mózgu (Acquired Brain Injury, ABI)
  • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w neurologii
  • Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych
 • Przykłady stymulacji dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego metodami neurofizjologicznymi
  • Metoda NDT Bobath
  • Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (Proprioceptive Neuro muscular Facilitacion, PNF)
  • Metoda Vojty
  • Integracja sensoryczna
  • Terapia według koncepcji Castillo Moralesa
  • Kontrola równowagi ciała u dzieci
  • Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie grafomotoryki
  • Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie motoryki małej ręki
  • Aquakinezyterapia funkcjonalna – zastosowanie w usprawnianiu dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi
  • Terapia krótkowzroczności nabytej u dzieci metodą manipulacji powięzi – studium przypadku
  • Usprawnianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Metodą Ruchu
  • Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
  • Zastosowanie przyborów w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Wspomaganie terapii dziecka z autyzmem metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
  • Wybrane elementy terapii neurotaktylnej dr Svetlany Masgutovej wykorzystywane w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
  • Powikłania wcześniactwa
  • Mechanizmy dysfunkcji narządów ruchu
  • Zastosowanie gniazdek
  • Pielęgnacja wcześniaka
  • Opieka nad dzieckiem – techniki postępowania z dzieckiem wcześnie urodzonym
  • Stymulacja wzroku dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci chorych na artrogrypozę
  • Fizjoterapia dzieci chorych na astrogrypozę – ćwiczenia
 • Fizjoterapia dzieci z asymetrią
 • Porażenie splotu ramiennego u noworodka
 • Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii. Wprowadzenie do oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla
 • Logopedia
  • Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt
  • Logopedia w świetle metody NDT-Bobath
 • Dyspraksja u dzieci – przykład terapii
 • Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych

2.SKOLIOZY I WADY POSTAWY

 • Wady postawy
  • Badanie postawy ciała
  • Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej
  • Wady postawy w płaszczyźnie czołowej
  • Wady klatki piersiowej
  • Kinesiology Taping w wadach postawy i skoliozach
  • Kompleks kręgosłup – miednica – kończyny dolne. Wykorzystanie funkcjonalnych zależności w terapii wad postawy ciała dzieci i młodzieży
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu choroby Scheuermanna
 • Skoliozy
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz
  • Leczenie skolioz – postępowanie
  • Nowoczesne metody leczenia zachowawczego skolioz
  • Leczenie skolioz – zalecane ćwiczenia
  • Diagnostyka i terapia skolioz według Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
  • Poziom sprawności fizycznej a realizacja specyficznej fizjoterapii w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • Wprowadzenie do metody FED
 • Postawa ciała i jej profilaktyka u dzieci w wieku szkolnym
  • Czym jest postawa ciała
  • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
  • Niezbędnik kształtowania postawy
  • Ćwiczenia profilaktyczne