Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, (dalej „Regulamin), określa zasady świadczenia usługsubskrypcji publikacjioraz świadczenia usług dostępu do Serwisu. Wydawcą oraz Sprzedawcą programów szkoleniowo-edukacyjnych, a także Usługodawcą i Administratorem Serwisu jest: Spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje

Publikacja wymiennokartkowa w wersji drukowanej – pod pojęciem należy rozumieć publikację wymiennokartkową, aktualizowaną oraz jej części składowe przedstawione w ofercie sprzedażowej.

Serwis – portal umożliwiający dostęp do elektronicznej wersji Publikacji, dodatkowych treści i funkcjonalności.

Pakiet – pod pojęciem należy rozumieć produkt składający się z wersji drukowanej publikacji oraz dostęp do Serwisu.

Abonament – pod pojęciem Abonamentu należy rozumieć aktualizacje produktu, dodatkowo płatne i przesyłane zgodnie z harmonogramem wydawniczym dostępnym na stronie Wydawnictwa a dla Pakietu dodatkowo czasowy i płatny dostęp do Serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury Użytkownikowi. Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia,
 • potwierdzenie zamówienia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
 • Składając zamówienie, Zamawiający:
 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
 • w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do Serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Płatności

Cena produktu w ofercie jest wskazana w formularzu zamówienia. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny Abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie oraz w publikacji. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz ze wskazaną w zamówieniu ceną. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

Po złożeniu zamówienia, Zamawiającemu zostanie wystawiona i wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego faktura VAT za zamówione produkty. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

Publikacje w wersji drukowanej oraz Serwis są produktami regularnie aktualizowanymi, a informacja o częstotliwości aktualizacji zawarta jest w materiałach promocyjnych Wydawnictwa. Zamówienie publikacji oraz Pakietu jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących oraz aktualizacji Serwisu. Warunki rezygnacji z aktualizacji znajdują się w rozdziale 11. niniejszego regulaminu.

W ramach Pakietu, dostęp do Serwisu jest płatny z góry za cały okres wskazany w zamówieniu Abonamentu:

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres wyszczególniony w zamówieniu Abonamentu.

Po upływie okresu Abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, Abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenia faktury za kolejny okres Abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z Serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.

W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

Nieopłacenie faktury VAT skutkuje utratą dostępu do wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie. Dostęp do nich jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z abonamentuw formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. 

5. Realizacja zamówień, dostęp do Serwisu

Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru lub, w przypadku Pakietu, umowy sprzedaży towaru oraz o udostępnienie zawartości Serwisu.

Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.

Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 14 dni roboczych.Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego). W przypadku Pakietu, dostęp do Serwisu następuje po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa. Płatności dokonać można w sposób opisany w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

Dla Pakietu, po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłany jest link aktywacyjny umożliwiający dostęp do portalu.

Dla Pakietu, za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

6. Sposób płatności Po złożeniu zamówienia, Zamawiający dokonuje płatności na podstawie :

Faktury VAT wystawionej z 13-dniowym terminem płatności i wysłanej na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z produktem.

płatność on-line – wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia; po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Zamawiającego podany w formularzu zamówienia zostanie wysłana faktura VAT. Przy dokonaniu płatności należy podać poprawne dane dot. numeru zamówienia albo faktury VAT, które umożliwią prawidłową identyfikację płatności.

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.

Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu Użytkownika.

Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu Użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

8. Wymagania techniczne dla Pakietu

Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x i nowsze, Safari 4.x i nowsze, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player.

9. Licencja dla Pakietu

Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Serwisie w tym informacje, grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.). Uzyskanie dostępu do Serwisu w ramach konta Użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji, na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do Serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

10. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Abonamentu, nazwę Użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z aktualizacji w terminie 14 dni przed najbliższą aktualizacją (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa)w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (61) 66 55 888 lub e-mail: bok@forum-media.pl. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania Abonamentu w okresie ich trwania. Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

Forum Media Polska Sp. z o.o. wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.e-forum.pl. Złożenie zamówienia dostępu do Serwisu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Forum Media Polska Sp. z o.o. każdorazowo zawiadomi Zamawiających o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronach internetowych.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.e-forum.pl, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta

Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800,
fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl