Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, który wspomaga fizjoterapeutów w ich codziennej pracy z najmłodszymi pacjentami.

Spis treści

Spis treści

 

NEUROLOGIA

1 Prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju

1/1 1 miesiąc życia

1/2 2 miesiąc życia

1/3 3 miesiąc życia

1/4 4 i 5 miesiąc życia

1/5 6 miesiąc życia

1/6 7 miesiąc życia

1/7 8–9 miesiąc życia

1/8 10–12 miesiąc życia

1/9 18 miesiąc życia

Piśmiennictwo do rozdziału 1

2 Choroby neurologiczne wieku dziecięcego

2/1 Mózgowe porażenie dziecięce

2/1.1 Aktualne podziały mózgowego porażenia dziecięcego

2/1.2 Skale oceny funkcjonalnej

2/1.3 Dziecko w domu – przykładowe zalecenia dla opiekunów

2/1.4 Propozycje postępowań terapeutycznych w nauczaniu umiejętnościruchowych

2/1.5 Toksyna botulinowa typu A – czy sama wystarczy?

2/1.5.1 Zastosowanie toksyny botulinowej

2/1.6 Dokanałowa pompa baklofenowa

2/1.7 Selektywna grzbietowa rizotomia dla dzieci chodzących

2/1.8 Selektywne wydłużanie ścięgien – rutyna czy ostateczność?

2/1.9 Gipsowanie

2/1.10 Łuski, stabilizatory, pionizatory, siedziska, wózki

Piśmiennictwo do rozdziału 2/1

2/2 Choroby nerwowo-mięśniowe

2/2.1 Skale oceny funkcjonalnej

2/2.2 Cele działań profilaktycznych

2/2.3 Propozycje postępowań terapeutycznych w nauczaniu umiejętnościruchowych

2/2.4 Aplikacje kinesiotapingu pozwalające uzyskać prawidłową stabilizacjęstawów

2/2.5 Wykorzystanie łańcuchów otwartych i zamkniętych w terapii dysbalansumięśniowego

Piśmiennictwo do rozdziału 2/2

2/3 Nabyte uszkodzenie mózgu (Acquired Brain Injury, ABI)

2/3.1 Infekcje – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

2/3.2 Guzy ośrodka układu nerwowego

2/3.3 Skale oceny funkcjonalnej

2/3.4 Przykłady postępowań terapeutycznych w okresie ostrym

2/3.5 Wykorzystanie technik czucia głębokiego w okresie przewlekłym

Piśmiennictwo do rozdziału 2/3

2/4 Przepuklina oponowo-rdzeniowa

2/4.1 Poziomy występowania przepukliny i zaburzenia towarzyszące

2/4.2 Postępowanie we wczesnej interwencji w środowisku domowym

2/4.3 Propozycje stymulacji terapeutycznych w nauczaniu umiejętnościruchowych

2/4.4 Przykłady ćwiczeń stabilizujących dolny odcinek kręgosłupa

2/4.5 Ćwiczenia z wykorzystaniem płaszczyzn niestabilnych

2/4.6 Przykładowe stymulacje dla zwiększenia koordynacji mięśniowejw pozycji pionowej i chodzenie

Piśmiennictwo do rozdziału 2/4

2/5 KinesiologyTaping– plastrowanie dynamiczne w neurologii

2/6 Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych

2/6.1 Zestaw ćwiczeń koordynacyjnych

2/6.2 Zestaw ćwiczeń oddechowych dla dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

2/6.3 Zestaw ćwiczeń stabilizujących łopatki dla dzieci z chorobaminerwowo-mięśniowymi

2/6.4 Zestaw ćwiczeń szyi dla dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

2/6.5 Zestaw ćwiczeń dla kończyn i tułowia dla dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi

2/6.6 Przykładowe zabawy rehabilitacyjne dla młodszych dzieci

2/6.7 Zestaw ćwiczeń rozciągających wykonywanych samodzielnie metodą PRM (poizometryczna relaksacja mięśni)

Materiały dla rodziców

3 Przykłady stymulacji dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego

metodami neurofizjologicznymi

3/1 Metoda NDT Bobath

3/2 Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (ProprioceptiveNeuromuscular

Facilitacion, PNF)

3/3 Metoda Vojty

3/4 Integracja sensoryczna

3/5 Terapia według koncepcji Castillo Moralesa

3/6 Kontrola równowagi ciała u dzieci

Piśmiennictwo

3/7 Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie grafomotoryki

Piśmiennictwo

3/8 Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie motoryki małej ręki

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo do rozdziału 3

4 Postępowanie fizjoterapeutyczne z noworodkiem przedwcześnie urodzonym

4/1 Powikłania wcześniactwa

4/2 Mechanizmy dysfunkcji narządów ruchu

4/3 Zastosowanie gniazdek

4/3.1 Pozycje ułożeniowe w gniazdkach

4/4 Pielęgnacja wcześniaka

4/5 Opieka nad dzieckiem – techniki postępowania z dzieckiem wcześnie urodzonym

4/6 Stymulacja wzroku dziecka przedwcześnie urodzonego

4/6.1 Metody oceny i ćwiczenia widzenia

4/6.2 Prawidłowy rozwój widzenia u dzieci w wieku 0–6 miesięcy

4/6.3 Przykładowe ćwiczenia wzroku

4/6.4 Stymulacja układu wzrokowego dziecka wcześnie urodzonego w tzw. rytualnych sytuacjach dnia codziennego

4/6.5 Programy usprawniania układu wzrokowego dziecka wcześnie urodzonego

4/6.6 Wylewy i krwawienia około- i dokomorowe u dziecka wcześnie urodzonego

4/6.6.1 Praktyczne założenia metody Vojty

4/6.6.2 Przykładowe ćwiczenia

4/6.7 Martwicze zapalenie jelit

4/6.7.1 Techniki fizjoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z pacjentami po leczeniu chirurgicznym

4/6.7.2 KinesiologyTaping

4/6.8 Zastosowanie różnych technik plastrowania dynamicznego w niektórych dysfunkcjach wynikających z wcześniactwa

Piśmiennictwo do rozdziału 4

5 Fizjoterapia niemowląt i dzieci chorych na artrogrypozę

5/1 Fizjoterapia dzieci chorych na astrogrypozę – ćwiczenia

Piśmiennictwo do rozdziału 5

6 Fizjoterapia dzieci z asymetrią

7 Porażenie splotu ramiennego u noworodka

8 Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii. Wprowadzenie do

oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla

Piśmiennictwo do rozdziału 8

9 Logopedia

9/1 Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt

Piśmiennictwo

 

SKOLIOZY I WADY POSTAWY

1 Wady postawy

1/1 Badanie postawy ciała

1/2 Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej

1/2.1 Plecy okrągłe (dorsumrotundum) – leczenie i rehabilitacja

Materiały dla rodziców

1/2.2 Plecy wklęsłe (dorsumconcavum) – leczenie i rehabilitacja

Materiały dla rodziców

1/2.3 Plecy okrągło-wklęsłe (dorsum rotundo-concavum) – leczenie i rehabilitacja

Materiały dla rodziców

1/2.4 Plecy płaskie (dorsumplanum) – leczenie i rehabilitacja

Materiały dla rodziców

1/3 Wady postawy w płaszczyźnie czołowej

1/4 Wady klatki piersiowej

1/4.1 Klatka piersiowa kurza (pectuscarinatum)

1/4.2 Klatka piersiowa lejkowata (pectusexcavatum)

1/5 KinesiologyTapingw wadach postawy i skoliozach

Piśmiennictwo

1/6 Kompleks kręgosłup – miednica – kończyny dolne. Wykorzystanie

funkcjonalnych zależności w terapii wad postawy ciała dzieci i młodzieży

1/6.1 Kliniczne obserwacje funkcjonalnego związku w kompleksie

kręgosłup – miednica – kończyny dolne

1/6.2 Kręgosłup – miednica – kończyny dolne jako zespół połączeń

funkcjonalnych a medycyna oparta na dowodach naukowych

Piśmiennictwo

2 Skoliozy

2/1 Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz

2/2 Leczenie skolioz – postępowanie

2/3 Nowoczesne metody leczenia zachowawczego skolioz

2/3.1 Metoda proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego ułatwiania (PNF)

2/3.2 Metoda asymetrycznej mobilizacji tułowia według Dobosiewicz

2/3.3 Koncepcja FITS (Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz)

2/3.4 Metoda FED

2/4 Leczenie skolioz – zalecane ćwiczenia

2/4.1 Skolioza jednołukowa

2/4.2 Skolioza dwułukowa

2/4.3 Skolioza wielołukowa

Materiały dla rodziców

2/5 Diagnostyka i terapia skolioz według Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

2/5.1 Etapy metody FITS

2/5.1.1 Etap I

Piśmiennictwo

Materiały dla rodziców

Piśmiennictwo

2/6 Poziom sprawności fizycznej a realizacja specyficznej fizjoterapii w przebiegu

skoliozy idiopatycznej

2/6.1 Ocena wydolności fizycznej

Piśmiennictwo      

2/6.2 Aktywność fizyczna i sport dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną

2/6.2.1 Aktywność fizyczna osób ze skoliozą idiopatyczną

2/6.2.2 Aktywność fizyczna osób po operacji skoliozy

2/6.2.3 Cel aktywności fizycznej u osób ze skoliozą idiopatyczną

Piśmiennictwo

2/7 Wprowadzenie do metody FED

Piśmiennictwo

2/7.1 Efektywność metody FED – fakty i mity

Piśmiennictwo

3 Postawa ciała i jej profilaktyka u dzieci w wieku szkolnym

3/1 Czym jest postawa ciała

3/2 Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

3/3 Niezbędnik kształtowania postawy

3/4 Ćwiczenia profilaktyczne

Piśmiennictwo

 

ORTOPEDIA

1 Leczenie ograniczeń ruchomości stopy u dzieci

1/1 Najpowszechniejsze deformacje stopy

1/2 Ograniczenia ruchomości stawu skokowego i stopy

1/3 Mobilizacje stawu skokowego stopy

1/4 Leczenie i rehabilitacja ograniczonej ruchomości stopy

1/4.1 Stopa płaska

1/4.1.1 Stopa płaska – program rehabilitacji

1/4.2 Stopa wydrążona

1/4.3 Ograniczenia ruchomości stawu skokowego

Materiały dla rodziców

Deformacje stopy

Przykładowy zestaw ćwiczeń dla dziecka ze stopą płaską

Praca z dzieckiem ze stopą wydrążoną

1/4.4 Stopy płaskie – efekt czy przyczyna funkcjonalnych zaburzeń w obrębie kończyn dolnych u dzieci?

1/4.4.1 Diagnostyka stóp płaskich

1/4.4.2 Funkcjonalna ocena stóp i kończyn dolnych w statyce

1/4.4.3 Funkcjonalna ocena stóp i kończyn dolnych w dynamice

1/4.4.4 Ocena skuteczności zastosowanych metod korekcji stóp płaskich

1/4.4.5 Podsumowanie

Piśmiennictwo

1/5 Wkładki ortopedyczne dla dzieci. Kiedy je stosować i jak dobierać?

Piśmiennictwo

2 Leczenie ograniczeń ruchomości stawu kolanowego

2/1 Najpowszechniejsze deformacje stawu kolanowego

2/2 Mobilizacje i terapia manualna w leczeniu stawu kolanowego

2/3 Leczenie i rehabilitacja ograniczeń ruchomości stawu kolanowego

2/3.1 Staw kolanowy

2/3.2 Kolano koślawe

2/3.3 Kolano koślawe i szpotawe – porównanie wad stawu kolanowego

2/3.3.1 Kolano koślawe i szpotowe – ćwiczenia korekcyjne oraz taping

Piśmiennictwo

3 KinesiologyTapingw ortopedii

Piśmiennictwo

4 Kręcz szyi pochodzenia mięśniowego – sposoby postępowania

fizjoterapeutycznego

Piśmiennictwo

5 Profilaktyka i postępowanie rehabilitacyjne w przypadku choroby

Osgood-Schlattera

5/1 Diagnostyka

5/2 Leczenie

5/3 Postępowanie rehabilitacyjne

5/4 Metody wspomagające leczenie

Piśmiennictwo     

6 Ćwiczenia poprawiające sprawność ręki u dzieci

6/1 Terapia ręki

7 Fizjoterapia dzieci z dysplazja stawu biodrowego

8 Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego u dziecka (ACL

anteriorcruciateligament)

Piśmiennictwo

9 Złamania kości

9/1 Fizjoterapia po złamaniach kości kończyn górnych u dzieci

 

CHOROBY GENETYCZNE

1 Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Downa

1/1 Podziały zespołu Downa

1/2 Cechy dysmorficzne

1/3 Rozwój fizyczny

1/4 Objawy zespołu Downa

1/5 Diagnostyka u niemowląt i dzieci z zespołem Downa

1/6 Terapia w zespole Downa

Piśmiennictwo

1/7 Postawa ciała dzieci z Trisomią 21

1/7.1 Testy diagnostyczne

1/7.2 Wady postawy – postępowanie fizjoterapeutyczne

1/7.3 Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dzieci z Trisomią 21

Piśmiennictwo

1/8 Trisomia 21. Nadmierna ruchomość stawów – testy

1/8.1 Nadmierna ruchomość stawów – ćwiczenia stabilizacyjne

Piśmiennictwo

2 Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Pradera-Williego

2/1 Rozwój dzieci z PWS

2/2 Wady postawy u dzieci z PWS

2/3 Cechy dysmorficzne

2/4 Koncepcja programu MNRI w rehabilitacji dzieci z zespołem Pradera-Williego

2/4.1 Koncepcja programu

2/4.2 Wybrane metody terapii programu MNRI

Piśmiennictwo

3 Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Cridu chat

3/1 Diagnostyka, badania, sposoby dziedziczenia

3/2 Objawy choroby i rozwój dziecka

3/2.1 Zmiany w poszczególnych układach oraz zmiany rozwojowe

3/3 Metody terapii

3/4 Przykłady ćwiczeń

Piśmiennictwo

4 Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Ehlersa-Danlosa

4/1 Wprowadzenie

4/2 Objawy kliniczne

4/3 Terapia

Piśmiennictwo

4/4 Zespół Ehlersa-Danlosa – propozycje ćwiczeń

5 Mukowiscydoza (mucoviscidosis)

5/1 Mukowiscydoza – objawy

5/2 Fizjoterapia w mukowiscydozie

5/2.1 Techniki stosowane w fizjoterapii dziecka z mukowiscydozą

5/3 Aktywność fizyczna w mukowiscydozie

5/3.1 Ćwiczenia powodujące oczyszczanie dróg oddechowych z wydzieliny (ACT)

5/4 Ćwiczenia stosowane w mukowiscydozie

6 Zespół Aperta

7 Zespół Retta

 

INNE SCHORZENIA

1 Rehabilitacja oddechowa u dzieci

1/1 Ćwiczenia oddechowe

2 Stymulacja propriocepcji przy użyciu trampoliny w schorzeniach neurologicznych i w uszkodzeniach narządów ruchu

2/1 Przykładowe ćwiczenia na trampolinie

3 Fizjoterapia w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży

3/1 Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową

3/2 Ćwiczenia ogólnokondycyjne

3/3 Ćwiczenia oddechowe

4 Terapia w wodzie

4/1 Fizyczne właściwości wody i ich wykorzystanie w terapii

4/2 Filozofia pracy w wodzie

4/2.1 Przykłady wsparć

4/3 Zasady bezpieczeństwa i higieny

4/4 Wybrane metody i koncepcje pracy w wodzie

4/4.1 Wybrane przykłady aktywności w nauczaniu kontroli oddychania

4/4.2 Wybrane przykłady aktywności w nauczaniu kontroli równowagi

4/4.3 Terapia indywidualna w nauczaniu kontroli równowagi – przykłady

wybranych aktywności

4/4.4 Kontrola rotacji łączonej (6 punkt dziesięciopunktowego programu)

4/4.5 Wybrane przykłady techniki wspomagającej chód

4/5 Koncepcja Watsu®

4/5.1 Przykłady wybranych technik Watsu®

4/6 Planowanie terapii

4/7 Kursy oraz ich akredytacja

Piśmiennictwo

4/8 Rola i znaczenie zabawy – zastosowanie zabawy w terapii z wykorzystaniem

środowiska wodnego

Piśmiennictwo

5 Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Moebiusa

Piśmiennictwo

5/1 Przykładowe ćwiczenia

6 Kynoterapia jako metoda terapii

6/1 Zastosowanie kynoterapii podczas zajęć z dziećmi z trisomią 21

6/2 Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas

zajęć z kynoterapii

7 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, MIZS (arthritischronicajuvenilis)

7/1 Opis jednostki chorobowej

7/2 Przykłady ćwiczeń

7/3 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Alternatywa codziennej

rehabilitacji − ćwiczenia w wodzie

7/4 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) – w aspekcie terapii ręki

7/4.1 Przykłady ćwiczeń

8 Fizjoterapia w uogólnionej hipermobilności stawowej

8/1 Metody oceny uogólnionej ruchomości stawowej

8/2 Fizjoterapia w przebiegu uogólnionej hipermobilności stawowej

Piśmiennictwo

9 Terapia moczenia nocnego dzieci za pomocą osteopatii

10 Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego u dzieci

10/1 Fizjoterapia dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych

10/1.1 Rehabilitacja dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych – przykładowe ćwiczenia

10/2 Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach ambulatoryjnych

10/2.1 Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach ambulatoryjnych –

przykładowe ćwiczenia

10/3 Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach domowych

10/3.1 Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach domowych – przykładowe

Ćwiczenia

10/4 Postępowanie rehabilitacyjne u dzieci po transplantacji serca

10/4.1 Postępowanie rehabilitacyjne u dzieci po transplantacji serca – przykładowe

ćwiczenia

11 Diagnoza i terapia urazu okołoporodowego w osteopatii pediatrycznej – spojrzenie subiektywne

Piśmiennictwo

12 Fizjoterapia dzieci po oparzeniach

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.